Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel   7 – Herroepingsrecht
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – Prijzen en betaling
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Garanties en klachten
Artikel 12 – Gebruik persoonsgegevens en privacy
Artikel 13 – Merknaam en copyright
Artikel 14 – Toepasselijk recht
Artikel 15 – Acceptatie algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1      Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4      Dag: kalenderdag;

5      Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6      Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7      Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8      Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9      Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam | Coöperatie Viva Kamperen U.A.

Vestigingsadres | Koldingweg 13, 9723HL Groningen

E-mailadres | info@vivakamperen.nl

KvK-nummer | 60476982

IBAN rekeningnummer | NL48 RABO 0180 577 786

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Coöperatie Viva Kamperen U.A. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Coöperatie Viva Kamperen U.A. en consument. Coöperatie Viva Kamperen U.A. heeft het recht de Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand (elektronisch) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

1.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Coöperatie Viva Kamperen U.A. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Coöperatie Viva Kamperen U.A. niet.

2.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·       de prijs inclusief belastingen;

·       de eventuele kosten van aflevering;

·       het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

·       de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

3.     Alle aanbiedingen gedaan op de website van Coöperatie Viva Kamperen U.A. zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst tussen Coöperatie Viva Kamperen U.A. en de consument komt als volgt tot stand:

·       De consument plaatst een bestelling via de webshop.

·       Indien het product voorradig is, krijgt de consument per e-mail de orderbevestiging, inclusief eventuele verzendkosten. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten en is het product, totdat de betaling bij Coöperatie Viva Kamperen U.A. binnen is, door de consument ‘gereserveerd’.

4.     Bij het ontvangen van niet bestelde artikelen, dient de consument Coöperatie Viva Kamperen U.A. hiervan binnen 5 werkdagen op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden in de door Coöperatie Viva Kamperen U.A. aan de consument verstuurde orderbevestiging dienen binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging door de consument aan Coöperatie Viva Kamperen U.A. te worden gemeld.

5.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Wanneer de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Coöperatie Viva Kamperen U.A. onverwijld langs elektronische weg (e-mail) de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Coöperatie Viva Kamperen U.A. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Coöperatie Viva Kamperen U.A. is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op de consument over.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. De consument dient Coöperatie Viva Kamperen U.A. hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na goedkeuring door Coöperatie Viva Kamperen U.A., waarbij Coöperatie Viva Kamperen U.A. het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending.

2.     De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Viva Kamperen U.A. aangegeven methode.

3.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Coöperatie Viva Kamperen U.A. retourneren, conform de door Coöperatie Viva Kamperen U.A. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.     Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Coöperatie Viva Kamperen U.A. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

6.     Coöperatie Viva Kamperen U.A. behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de consument beschadigd.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.     Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

·       die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

·       die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Artikel 9 – Prijzen en betaling

1.     Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden op de orderbevestiging vermeld. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval die van opslag, verschuldigd zijn. Indien meer dan één artikel wordt besteld dan worden de verzendkosten volgens een gewogen methode verrekend en in de orderbevestiging aangegeven.

2.     De prijzen en leveringsvoorwaarden van een geplaatste order zijn 30 dagen geldig. Indien de consument pas na deze periode van 30 dagen betaalt, gelden de prijzen en leveringsvoorwaarden van de datum waarop Coöperatie Viva Kamperen U.A. de betaling ontvangt.

3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

4.   De consument voldoet de betalingen volgens Ideal (internetbankieren via je eigen bank), bankoverschrijving, Bancontact/MisterCash of SofortBanking/DIRECTebanking. De bestelling wordt pas verstuurd wanneer de betaling door Coöperatie Viva Kamperen U.A. is ontvangen. De consument betaalt het op de orderbevestiging vermelde bedrag o.v.v. het bestelnummer en het gekochte artikel. De betaling dient binnen 10 dagen na orderdatum op rekening van Coöperatie Viva Kamperen U.A. binnen te zijn. Na 30 dagen vervallen de prijzen en leveringsvoorwaarden.

5.     Voor de verzending van de artikelen brengt Coöperatie Viva Kamperen U.A. een bijdrage in de verzendkosten voor orders onder een bedrag van 100 euro in rekening. Indien Coöperatie Viva Kamperen U.A. verzendkosten in rekening brengt, staat dit duidelijk bij het artikel of bij de bestelling omschreven.

6.     Bij wanbetaling door de consument zijn de wettelijke bepalingen hieromtrent van toepassing. In geval van wanbetaling van de consument heeft Coöperatie Viva Kamperen U.A. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke kosten in rekening te brengen.

7. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Viva Kamperen U.A. te melden.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

1.     Coöperatie Viva Kamperen U.A. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Coöperatie Viva Kamperen U.A. kenbaar heeft gemaakt.

3.     Coöperatie Viva Kamperen U.A. verzendt de bestellingen zo spoedig mogelijk na het ontvangen van uw betaling. De producten die verzonden worden, worden geleverd op maandag t/m zaterdag. De leveringstermijn is indicatief en staat dan ook nimmer vast. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.     De bij de artikelen vermelde levertijd gaat in zodra Coöperatie Viva Kamperen U.A. de betaling van de consument heeft ontvangen.

5.     Indien de aflevering niet succesvol is geweest en deze te wijten is aan verkeerd opgegeven adresgegevens, zullen de kosten voor het opnieuw laten verzenden van de bestelling voor rekening van de consument komen.

6.     Wanneer een bestelling niet bij de consument is afgeleverd, maar wél door Coöperatie Viva Kamperen U.A. is verzonden, wacht Coöperatie Viva Kamperen U.A. voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken, alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren. Van deze 2 weken wordt niet afgeweken. De ervaring is dat 99,9% van de zendingen binnen deze tijd door de expediteur alsnog worden afgeleverd.

7.     Viva Kamperen U.A. zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst

8.     Wij verzoeken het geleverde artikel direct bij aflevering doch in ieder geval binnen 5 dagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.

9.     Zijn de bestelde producten niet op voorraad of niet meer leverbaar, dan meldt Coöperatie Viva Kamperen U.A. dit via een e-mail aan de consument. De  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het recht op restitutie van het inzake de koop aan Coöperatie Viva Kamperen U.A. betaalde bedrag. In geval van een dergelijke ontbinding zal Coöperatie Viva Kamperen U.A. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk na ontbinding terugbetalen.

10.     Het risico tijdens het transport van de door de consument bestelde artikelen is voor Coöperatie Viva Kamperen U.A.. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Coöperatie Viva Kamperen U.A. verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u. Het risico van de eventuele retourzending van de artikelen is voor de consument.

11.  Het is Coöperatie Viva Kamperen U.A. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. De verkoper brengt de consument onverwijld op de hoogte van de reden van gedeeltelijke levering.

Artikel 11 – Garanties en klachten

1.     Coöperatie Viva Kamperen U.A. staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.

2.     Garantie wordt alleen gegeven op productiefouten. Garantie geldt niet voor slijtage van de artikelen na verloop van tijd of voor schade die is te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de gebruiksvoorschriften, dan wel oneigenlijk gebruik van en door de consument. De op de website afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de geleverde artikelen ten gevolge van de instellingen van het beeldscherm van de consument. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van onze website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit onze website.

3.     De garantieperiode geldt voor een half jaar na ontvangst van de goederen en wordt slechts in behandeling genomen op vertoon van de factuur (bevestiging van de bestelling).

4.     Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons hierover binnen 5 dagen per e-mail te berichten.

5.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Coöperatie Viva Kamperen U.A., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

6.     Bij Coöperatie Viva Kamperen U.A. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Coöperatie Viva Kamperen U.A. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.     Klachten kunnen worden gericht aan: Coöperatie Viva Kamperen U.A. | Koldingweg 13 | 9723HL Groningen | info@vivakamperen.nl

Artikel 12 – Gebruik persoongegevens en privacy

Persoonsgegevens die de consument bij het aangaan van een overeenkomst verstrekt, slaat Coöperatie Viva Kamperen U.A. op in haar consumentenbestand. Coöperatie Viva Kamperen U.A. behandelt de persoonsgegevens zorgvuldig en gebruikt deze voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst, het verstrekken van gevraagde informatie en het onderhouden van de consumentrelatie. Coöperatie Viva Kamperen U.A. verstrekt geen gegevens aan derden. Coöperatie Viva Kamperen U.A. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Indien de consument gegevens wenst in te zien zoals ze zijn opgenomen in het bestand dan zal Coöperatie Viva Kamperen U.A. deze gegevens na ontvangst van een schriftelijke verzoek hiertoe verstrekken. Indien de consument na uitvoering van een overeenkomst wenst dat de gegevens worden verwijderd uit het bestand, dan zal Coöperatie Viva Kamperen U.A. de gegevens na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe uit het bestand verwijderen.

Artikel 13 – Merknaam en copyright

1.     Het is de consument niet toegestaan om gebruik te maken van de door Coöperatie Viva Kamperen U.A. in het handelsverkeer gebezigde merk- en handelsnaam, alsmede het logo zonder daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming van Coöperatie Viva Kamperen U.A..

2.     Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Coöperatie Viva Kamperen U.A. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Coöperatie Viva Kamperen U.A. noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

3.     Coöperatie Viva Kamperen U.A. heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.

4.     Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Coöperatie Viva Kamperen U.A. gebruik te maken van de hierboven genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 15 – Acceptatie algemene voorwaarden

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Het nationale en toonaangevende kampeerplatform

Deskundig advies

Samen vormen wij een landelijk platform van caravan- en camperprofessionals. Wij zijn eigentijds door onze fysieke winkels in combinatie met een online kampeershop en blijven continue vernieuwen. Zo beantwoorden we te allen tijde uw behoeften als kampeerder.

Met plezier op vakantie

Of u nu houdt van avontuur of rust, Viva Kamperen stuurt iedere kampeerliefhebber vol goede ideeën, goed voorbereid en met plezier op vakantie. Zowel binnen onze rijke online omgeving, als in ons brede netwerk van showrooms gaan beleving, deskundig advies en plezier hand in hand.

Service en garantie

Wij bieden kamperend Nederland een landelijk netwerk van toegewijde professionals met een uitgebreide BOVAG Garantie, een werkplaats die aan alle eisen voldoet en monteurs met de juiste kennis en vaardigheden.